Llibre d’estil

Les preposicions ‘per’ i ‘per a’

En la llengua oral espontània del nostre àmbit geogràfic, el català central, les preposicions per i per a es confonen i només s’usa per, la qual cosa dificulta l’ús correcte d’aquestes preposicions en la llengua escrita. Cal preservar, però, la distinció entre l’una i l’altra per tal d’evitar ambigüitats.

 • Aquest servei ha estat contractat pel Departament de Màrqueting
  (el Departament de Màrqueting és l’agent)
  Aquest servei ha estat contractat per al Departament de Màrqueting
  (el Departament de Màrqueting és el destinatari)

En una oració amb el verb conjugat, la preposició per seguida de la conjunció que dona lloc a la conjunció causal perquè.

 • Prohibit l’accés a la muntanya per risc d’incendi.
  L’ajuntament ha prohibit l’accés a la muntanya perquè hi ha risc d’incendi.

La preposició per a seguida de la conjunció que dona lloc a la conjunció final perquè, amb l’elisió de la preposició a.

 • En aquest departament redactem les notes de premsa per als periodistes.
  En aquest departament redactem les notes de premsa perquè els periodistes les difonguin en el seu mitjà.
  En aquest departament redactem les notes de premsa per a que els periodistes les difonguin en el seu mitjà.

En el cas de la conjunció causal perquè, el verb de l’oració subordinada va en indicatiu (hi ha); en canvi, en el cas de la conjunció final perquè, el verb de la subordinada va en subjuntiu.

(Vegeu l’apartat «La conjunció causal i final perquè».)

Els dos quadres següents recullen i exemplifiquen els valors de per i per a segons que precedeixin un sintagma nominal, pronom i adverbi, d’una banda, o un infinitiu, de l’altra.

Davant de sintagma nominal, pronom i adverbi

per

per a

causa o motiu

Actuar per interès

No han arribat a un acord per desconfiança mútua

Tancat per vacances

La Carme pren xarop per la tos
(la tos és el motiu pel qual pren el xarop)

finalitat (objectiu, utilitat) o destinació

És un nou programa per a la traducció de textos

Música clàssica per a nens

Serveis per a la gent gran

Curs de reciclatge per a professorat de primària

La Carme pren xarop per a la tos
(la tos és la finalitat del xarop)

l’agent de l’acció 

Han fet dur el paquet per en Joan
(en Joan és l’agent, i no el destinatari)

El director del centre ha estat rebut per la diputada

És un dels municipis més afectats pel temporal de pluja

La proposta va ser rebutjada per l’oposició

La llei va ser aprovada per 438 vots a favor i 20 en contra

Han fet dur el paquet per a en Joan
(en Joan l’ha de rebre; n’és el destinatari)

Estudia per a jutge (o Estudia per jutge)

Amb noms d’oficis i carreres és possible per a i per.

Motiu o finalitat?

De vegades el límit entre causa i finalitat és imprecís. En aquests casos resulta igualment possible usar per (si volem reforçar la idea de causa) o per a (si volem reforçar la idea de finalitat).

En general, es tracta de complements que modifiquen noms com ara acord, conferència, conversa, crida, declaració, plataforma, programa o proposta.

 • Han anunciat una conferència de premsa per (amb motiu de) / per a (amb la finalitat de) la presentació de la nova junta.
  Programa per a l’organització i gestió dels centres. (finalitat)
  Acord per al Brexit. (finalitat)
  Plataforma per la Llengua. (en pro de, a favor de)
  Fundació per la Pau. (en pro de, a favor de)
  Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública. (en pro de, a favor de)

En títols de campanyes, eslògans, lemes, etc., també hi poden coincidir els valors de causa i finalitat:

 • Escoles per / per a la igualtat d’oportunitats i la cohesió social,
  Mou-te per la salut mental.
  Mulla’t per l’esclerosi múltiple.
  Jugar per jugar, jugar per créixer.
  I Congrés Internacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes.

per

per a

espai (localització, trajecte, ruta) 

Han trobat empremtes per tota l’habitació

Ha sortit per la porta del darrere

Fer passar per l’adreçador

D’Aiguafreda a la Garriga, passarem per Tagamanent

temps (localització, durada)

Ens veurem per l’estiu (o a l’estiu)

Hi anirem per vacances
(o a les vacances / al matí / al migdia / a la tarda / al vespre / a la nit)
I no pel matí, pel migdia, per la tarda, pel vespre, per la nit 

Anirem a Girona per Sant Narcís i a Berga per la Patum
(‘al voltant de’ amb noms de festivitat o esdeveniment)

Només l’han contractada per tres mesos

Per avui ja en tenim prou

Oblida-te’n per sempre més.

Amb l’adverbi sempre s’usa preferentment la preposició per, sobretot quan s’emfatitza la durada, però és acceptable l’ús de per a

(Vegeu l’apartat «Les determinacions temporals».)

espai (destinació en complements de certs noms)

Hem de comprar tres bitllets per a Bilbao

temps (quan fa referència a un termini fix en el futur)

Diu que ho necessiten per a avui mateix 

Ha d’escriure un article per a la setmana vinent

Han de fer un poema per a Sant Jordi

Deixem-ho per al dia 17

 

complements preposicionals

Aquests alumnes destaquen pel domini de l’anglès

La preocupació per l’emergència climàtica és general

Estava impacient pel resultat del judici

Hi ha verbs, noms i adjectius que regeixen la preposició per.

i predicatius

El tinc per una bona persona

Els prenen per inconscients

Es fan passar per imprescindibles

complements preposicionals

Aquest informe no serveix per a la justificació de la despesa

Guia per a l’exercici de la fiscalització i la intervenció

Aigua no apta per al consum humà

Hi ha verbs, noms i adjectius que regeixen la preposició per a.

 

concessió (‘encara’)

Per antic que sigui el text, és absolutament vigent

Signaran l’acord per ambigu que sigui

concessió (‘malgrat’)

Per al temps que ha dedicat al projecte, el resultat no és gaire brillant

(i també per: Pel temps que ha dedicat al projecte, el resultat no és gaire brillant)

opinió (‘segons’, ‘a parer de’, ‘en opinió de’)

Per als / Pels juristes, és una llei innecessària.

Per a / Per nosaltres, és una bona solució.

(tradicionalment, per, que ara també és acceptable, sobretot si l’adjunt va anteposat i seguit de la conjunció que: Per mi que no diuen la veritat)

Altres valors

per

per a

mitjà o instrument

Enviarem la convocatòria per correu electrònic

Se n’ha sortit per constància i voluntat

substitució i intercanvi

Ella ha decidit per tothom

Un milió i mig d’euros per quinze mesos de presó

distribució

700 € per alumne

Dues peticions per ajuntament

freqüència

Es reuneixen dos cops per setmana

condicional (‘si fos per’, ‘si depengués de’)

Per ells, no hi hauria mai conciliació familiar ni teletreball.

Per mi, el debat ja es podria donar per acabat

àmbit d’aplicació o referència d’un fet o una característica*

Aquest servei és massa lluny per a la gent gran

Les explicacions són insuficients per a la ciutadania

Per a aquest examen, una hora és poc temps

Unes instruccions poc entenedores per als opositors

*Relacionat indirectament amb la idea de destinació 

En general, aquest valor es troba en oracions amb un quantificador (prou, massa, molt, bastant, gaire, poc, força), amb adjectius com suficient o insuficient o el verb bastar.

I també amb els adjectius fàcil, difícil, plàcid, dur, car o barat, o amb adjectius acabats en -ble o en -or, que indiquen possibilitat o predisposició. 

No s’ha de confondre amb el valor d’‘opinió’:

Aquest servei és massa lluny en opinió de la gent gran

Segons la ciutadania, les explicacions són insuficients

l’expressió fer per a (‘ser adequat’)

Aquesta actitud no fa per a tu

les expressions no haver-n’hi per (a) tant i no donar per (a) gaire

Es queixaven molt, però no n’hi havia per / per a tant.

En aquestes circumstàncies, no podem donar per / per a gaire més.

Davant d’infinitiu

La Gramàtica de la llengua catalana dona per vàlids tres criteris, acceptables en tots els registres:

1. Fer servir les preposicions per i per a en els parlars que distingeixen aquestes dues preposicions (valencià, tortosí, i en els parlars més occidentals del nord-occidental).

2. Fer servir només la preposició per, en els parlars que només usen aquesta preposició (en la resta del nord-occidental, septentrional, central, baleàric i alguerès).

3. Mantenir la distinció tradicional d'aquestes dues preposicions en les construccions finals.

Aquest darrer criteri és el que fem servir en aquest llibre d'estil, i a grans trets consisteix en el següent:

per

per a

complements preposicionals

Van optar per fugir del seu país

El neguit de l’Ajuntament per començar les obres és comprensible

Estava impacient per saber el resultat de l’examen

Hi ha verbs, noms i adjectius que regeixen la preposició per.

complements preposicionals

Aquest informe no serveix per a justificar la despesa

Recomanacions per a detectar la violència masclista

Aigua no apta per a consumir

Hi ha verbs, noms i adjectius que regeixen la preposició per a.

causa 

No ha estat admesa per no haver presentat la sol·licitud a temps
(o No ha estat admesa perquè no va presentar la sol·licitud a temps)

Va accedir a la plaça per haver superat l’oposició
(o Va accedir a la plaça perquè va superar l’oposició)

Les subordinades causals expressen una situació anterior (‘presentar’, ‘superar’) a la del verb principal (‘admetre’, ‘accedir’). Per això demanen, en general, la forma composta de l’infinitiu.*

Quan aquestes construccions resulten poc naturals i forçades s’han d’evitar:

Ells tres han deixat de formar part de la comissió perquè han dimitit és més natural que Ells tres han deixat de formar part de la comissió per haver dimitit.

grau d’assoliment d’unes expectatives 

Aquest servei és massa lluny per a anar-hi a peu la gent gran

Les explicacions del professor són insuficients per a fer l’examen

Per a fer aquest examen una hora és molt poc temps

En oracions amb un quantificador (prou, massa, molt, bastant, gaire, poc, força), amb adjectius com suficient o insuficient o el verb bastar.

acció pendent de fer i que cal fer

Aquests són els decrets per signar
(i també Aquests són els decrets que s’han de signar o Aquests són els decrets a signar)

Punts per tractar la setmana vinent (i també que haurem de tractar, a tractar...)

Places per cobrir.

En aquests casos la construcció amb la preposició per és l’habitual, llevat que es faci explícit l’agent: Places a cobrir per l’Administració, Espai a emplenar per l’entitat bancària.

(Vegeu l’apartat «L'infinitiu».)

 

concessió (‘malgrat’)

Per / Per a no entendre-hi gaire, ho dissimula força
(A pesar de no entendre-hi gaire, ho dissimula força)

Se’n surt prou bé, per / per a tenir l’entorn que té

Aquesta nena és molt baixa per / per a tenir l’edat que té

*L’infinitiu simple és possible en determinades condicions:

 • Quan es pot substituir pel compost:

No ha estat admesa per no presentar la sol·licitud a temps, però no Va accedir a la plaça per superar l’oposició.

 • Quan l’infinitiu té un sentit intemporal o habitual. Això passa quan el verb és copulatiu o si es tracta d’un predicat que expressa un estat:
 • Això ens passa per ser francs.
  L’han felicitada per estar molt pendent dels alumnes.
  Els han cridat l’atenció per no respectar la llibertat d’expressió.
 • Quan en una oració passiva el subjecte de la principal coincideix amb el subjecte pacient:

El director serà acomiadat per actuar amb negligència.

Finalitat en un context agentiu

Context en què hi ha un predicat que indica una acció voluntària atribuïda a un subjecte agent

Quan l’oració final d’infinitiu depèn d’un verb d’acció que s’atribueix a un subjecte agent. Finalitat i motiu coincideixen.

El subjecte de la principal coincideix amb el de la subordinada.

La directora ha telefonat per saber com ha anat la reunió.

L’Ajuntament ha construït dues escoles per solucionar el problema dels barracons.

Enguany els grups de l’oposició han fet més mocions per censurar el govern municipal. 

Quan l’oració final d’infinitiu depèn d’un nom que designa acció.

La intervenció de la propietària per rescindir el contracte ens ha sorprès.

Finalitat en un context no agentiu

Context en què s’expressa un estat, un procés o una acció no atribuïda a un subjecte agent

Quan l’oració final d’infinitiu depèn d’un verb que no és d’acció. El subjecte pot ser inanimat.

Falten voluntaris per a impartir classes de matemàtiques.

Per a tirar endavant el projecte necessita la vostra col·laboració.

Això els convé per a mantenir la quota de mercat.

Quan l’oració final d’infinitiu depèn d’un nom que no designa acció, d’un adjectiu o participi, d’un quantitatiu o d’un adverbi

Llegiu bé les instruccions per a emplenar el formulari.

És un programa molt fiable per a traduir textos.

No estem preparats per a rebre aquesta mena de notícies.

Hi ha massa problemes per a continuar el projecte.

És tard per a queixar-se.

Quan l’oració final d’infinitiu depèn d’un verb d’acció, però només en els casos següents:

En una oració passiva o impersonal. No hi ha, doncs, subjecte agent:

S’han construït dues escoles per a solucionar el problema dels barracons.

Enguany s’han fet més mocions per a censurar el govern municipal.

Quan el subjecte de l’oració principal i el de la subordinada d’infinitiu són diferents

El govern va enviar el cònsol per a demanar ajuda a l’ambaixadora. (el cònsol demanarà ajuda)

Quan l’oració final d’infinitiu indica l’ús o la destinació que es dona a una cosa: 

Per a fer les traduccions utilitzarem aquest programa. 

No és acceptable l’ús de com precedint la preposició per a o per (o la conjunció final perquè) seguides d’una oració final:

 • Estaven massa enfadats com per a acceptar la proposta.
  Estaven massa enfadats per a acceptar la proposta.
  Han vingut com per demanar disculpes.
  Han vingut per demanar disculpes.

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per a protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes galetes (cookies) al web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les quals no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de galetes durant trenta dies per a millorar l’experiència de navegació. (Recordeu que podeu eliminar les galetes del vostre navegador.)
 • De tercers per a mostrar-vos informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. En accedir a aquests llocs web, podreu decidir si accepteu o no les seves polítiques de privacitat i de galetes.

Més informació