Declaració d’accessibilitat

Introducció

La Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que transposa la Directiva UE 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://llengua.diba.cat/. Se n’exclouen els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018

 1. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica (requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual).
 2. En alguna pàgina, la informació, l’estructura i les relacions no estan determinades pel programari o no tenen alternativa com a text (requisit número 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 D’informació i relacions).
 3. En alguns formularis, el camp d’entrada que recopila informació sobre l’usuari no té identificat el propòsit (requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació del propòsit d’entrada).
 4. En alguna pàgina, s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color).
 5. En alguna pàgina, la relació de contrast en el text podria no ser almenys de 4.5:1 (requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim).
 6. En alguna pàgina, alguns elements no tenen el focus del teclat (requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat).
 7. De manera puntual, algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual (requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços).
 8. Pot haver-hi alguna capçalera o algun nom de control que no descrigui prou el seu propòsit (requisit número 9.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022 Capçaleres i etiquetes).
 9. De manera puntual, podria haver-hi algun error d’entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqués a l’usuari el suggeriment per solucionar-lo (requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant d’errors).
 10. En alguna pàgina, els components d’interfície d’usuari (com ara elements de formulari, enllaços i components generats per script) no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor).
 11. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica (requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual).
 12. En algun document, la informació, l’estructura i les relacions no estan determinades pel programari o no tenen una alternativa com a text (requisit número 10.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 D’informació i relacions).
 13. En algun document, s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual (requisit número 10.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color).
 14. En algun document, la relació de contrast en el text podria no ser almenys de 4.5:1 (requisit número 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim).
 15. En algun document, la navegació seqüencial mitjançant el teclat podria no tenir un ordre consistent (requisit número 10.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ordre del focus).
 16. En alguna pàgina, no s’indica el llenguatge per defecte que es fa servir (requisit número 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Llenguatge de la pàgina).
 17. En algun document, els components d’interfície d’usuari (com ara elements de formulari, enllaços i components generats per script) no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat (requisit número 10.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor).
 18. La documentació del producte pot no estar completament en formats accessibles (requisit número 12.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Documentació accessible).
 19. Hi pot haver documentació subministrada pels serveis de suport que no estigui en un format accessible (requisit número 12.2.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Documentació accessible).

Càrrega desproporcionada

 1. No s’aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

 1. Pot haver-hi fitxers d’ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat, malgrat que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.
 2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona o que no estiguin sota el seu control, com ara arxius ofimàtics.
 3. Hi pot haver fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin tots els requisits d’accessibilitat.

 

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el dia 4 de gener de 2024.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per inSuit el dia 4 de gener de 2024.
Última revisió de la declaració: 4 de gener de 2024.

Observacions i dades de contacte

Podeu comunicar aquesta informació sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018):

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatius a l’accessibilitat del lloc web.

Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals:

D’acord amb l’article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar amb tota claredat els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d’informació accessible i les queixes es poden presentar a través del formulari de queixes, així com de la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona.

Procediment de reclamació

Si una vegada s’ha tramitat una sol·licitud d’informació accessible o queixa i aquesta ha estat desestimada, l’interessat no està d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits que preveu l’article 12.5, l’interessat pot iniciar una reclamació. Igualment, pot iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través del formulari de reclamacions de la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona, ​​com també de la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona.