Llibre d’estil

La derivació

La derivació consisteix a combinar un mot existent en català amb prefixos o sufixos, que en poden matisar o canviar el significat i la categoria gramatical.

Deixant de banda els prefixos cultes grecs i llatins, aquests són els prefixos més productius:

abiòtic, apàtrida, asimètric, atípic; antepenúltim, antesala; antiadherent; antiboira, anticonstitucional, anticorrosiu, antidisturbis, antiincendis; avantguarda, avantprojecte

bescanviar, bestreure; bianual, bidimensional, bipartidisme, biplaça

confraternitzar
El prefix con- presenta les variants com-, col-, cor- i co- segons el radical a què s’adjunta:
commensurable, col·lateral, correlació, coautor, correferent, corresponsabilitat

contraatacar, contraindicació, contraprestació, contrasignatura

desacatar, descàrrec, desestimar, desglaç, desheretar, desobeir, despenalitzar, dessalinització; variant, es-: esblanqueir

disconformitat, discontinuïtat, disparitat

envasar, ennegrir; variant, em-: embalar, emblanquinar, emmagatzemar

expresident, exministre; extraradi, extraterritorial

hiperinflació, hipermercat, hiperrealisme; hipotensió, hipoventilat

incompliment, indefensió, injust, inseguretat, insolvència, invalidesa
El prefix negatiu in- presenta les variants im-, il-, ir- segons el radical a què s’adjunta: impaciència, improcedent, improvisar, il·legible, il·lícit, irreal, irrevocable.

infraestructura, infravalorar; interdisciplinarietat, interinstitucional, intermediació, interposar

perdurar, perseguir; postguerra, postgrau, postoperatori

preacord, preadopció, precampanya, preexistir, prejubilació, prereserva, prerequisit, preselecció, preveure, previsualitzar

proamericà, proreferèndum

reactivar, reincident, reincorporar, reingrés, reinserció, replantejament; variant, res-: ressituar, ressò, ressol

quasicontracte, quasidelicte

semicercle, semiautomàtic; sobrepassar, sobreprotegir, sobresaturat, sobresou

sotasignat, sotaescrit; subdelegat, subministrar, subscriure

superestructura, supermercat; supralocal, suprasensible

transacció, transcendir, transcórrer, transsepte; variant, tras-: traslluir, traspassar, traspuar

ultradreta, ultra

vicerector, vicesecretari

Remarques sobre els sufixos

Sufixos verbals

Amb un substantiu i el sufix -itzar es formen un bon nombre de verbs: organitzar, caracteritzar, sistematitzar, etc. Per analogia amb aquests verbs, se’n formen d’altres que no són correctes: aterroritzar, garantitzar, improvitzar, matitzar i monitoritzar, en lloc de aterrir/terroritzar, garantir, improvisar, matisar i monitorar (derivats de terror, garantia, improvís, matís i monitor).

Altres verbs derivats incorrectament: col·lisionar per col·lidir, decepcionar per decebre, pol·lucionar per pol·luir, traïcionar per trair, polimentar per polir, tutorar per tutoritzar, formatejar per formatar

Sufixos nominals

El sufix tradicional que, afegit a un verb, forma un substantiu que indica l’acció del verb és -ada: abraçada, bustiada, gelada, ensulsiada, esgarrapada, rentada

Al costat de rentada, però, tenim rentatge. I és que amb els sufixos -atge, -ció, -ment, -ura i d’altres també formem substantius amb sentit d’acció, però especialment referits a operacions tècniques: alienació, impugnació, reestructuració, acordonament, ensorrament, parlament, aterratge, drenatge, monitoratge, peritatge, investidura, lligadura, soldadura (o soldatge).

Així doncs, reservem la rentada per a les activitats domèstiques i parlem del rentatge en sec, el rentatge de gasos, el túnel de rentatge, la solució de rentatge, la línia de rentatge, el rentatge a l’àcid, etcètera.

Amb el sufix -at (en castellà, -ado) no obtenim substantius d’acció: assecat, buidat, especejat, etiquetat, refinat, etc. En aquests casos diem: túnel d’assecatge, buidatge d’un dipòsit o d’un aqüífer, línia o sala d’especejament, normes d’etiquetatge, refinatge d’olis usats, etcètera.

Amb el sufix -ada també formem substantius referits a conceptes geomètrics: alçada, llargada i amplada, derivats dels adjectius alt, llarg i ample.

Els sinònims alçària, llargària i amplària deriven dels mateixos adjectius, però amb el sufix -ària, amb el qual també obtenim fondària, grandària, grossària i gruixària (gruix).

En l’àmbit contenciós administratiu, parlem del recurs d’alçada o simplement de l’alçada.

Sufixos adjectivals

Confusions en la derivació o, simplement, el contacte amb el castellà ens poden fer cometre alguns errors, com ara els que segueixen:

 • espacial / *espaial / especial

Espacial és l’adjectiu que significa ‘relatiu o pertanyent a l’espai’: orientació espacial, neurona espacial, resolució espacial, llançadora espacial, interacció espacial, tecnologia aeroespacial

L’Agència Espacial Europea és l’organització que aglutina la investigació espacial al continent.

Espaial és un derivat inexistent.

L’adjectiu especial no té res a veure amb l’espai. Simplement vol dir ‘característic, particular, peculiar’: Necessitem un permís especial.

 • línia > lineal / *linial; alinear / *aliniar

Del substantiu línia no deriva linial, sinó lineal. D’aquí ve, probablement, la confusió entre línia / línea, lineal / linial i alinear / aliniar.

L’adjectiu lineal significa ‘pertanyent a la línia’, ‘que consisteix en línies’ o ‘que sembla una línia’: perspectiva lineal, dibuix lineal, creixement lineal, gràfic lineal, erosió lineal, programa lineal, ciutat lineal

El verb alinear, i no aliniar, significa ‘situar (persones o coses) en una línia’: alinear les xifres en columnes, llibres ben alineats en els prestatges…

En l’àmbit esportiu diem que l’entrenador alinea els jugadors que han de disputar un partit o, més habitualment, comunica l’alineació d’un partit.

Finalment, en política internacional, alinear-se vol dir ‘arrenglerar-se al costat d’un gran bloc’.

En el context de la guerra freda va sorgir el moviment dels països no alineats; és a dir, els que professaven el no-alineament.

No confonguem alinear amb alienar (derivat de aliè), que en llenguatge administratiu vol dir ‘fer passar a altri la propietat o el domini d’alguna cosa’: Li han estat alienades un terç de les propietats.

 • rendible / rentable

Si del terme econòmic renda en diem renta (el terme castellà), és probable que diguem rentable, rentabilitat i rentabilitzar, dels quals només rentable (un adjectiu derivat del verb rentar) és un mot català: una peça de vestir rentable vol dir ‘que es pot rentar’, no ‘que rendeixi o que sigui rendible’.

Així doncs, del substantiu renda deriven l’adjectiu rendible, el substantiu rendibilitat i el verb rendibilitzar.

Derivats equivalents i derivats no equivalents

Amb els sufixos -itar i -itzar i l’adjectiu àgil obtenim dos verbs derivats amb la significació de ‘fer àgil’.

Hem d’agilitar/agilitzar els tràmits.

També diem indistintament: emfatitzar i emfasitzar, solitud i soledat, escassetat i escassesa, ensenyament i ensenyança, abundós i abundant, viduïtat i viudetat, grisenc i grisós, reembossar i reemborsar, autenticar i autentificar, etcètera.

En general, però, mots derivats del mateix terme amb prefixos o sufixos diferents o no són equivalents o només ho són parcialment. Per això és convenient assegurar-nos de l’adequació del derivat al concepte que volem expressar.

És el cas de l’adjectiu viari -ària i del substantiu vial, dos mots derivats de via. Viari significa ‘relatiu o pertanyent a les vies urbanes o interurbanes’. Per tant, diem:

xarxa viària, disciplina viària, comportament viari, domini públic viari, educació viària, enllumenat viari, infraestructura viària, mobiliari viari, seguretat viària, serveis viaris

El substantiu vial, en canvi, significa ‘caminal ample, ordinàriament amb arbres a cada costat’ i no s’accepta com a adjectiu.

alineació de vial, amplària de vial

Altres exemples:

 • Del mot desert deriven els verbs desertificar i desertitzar, dels quals fem derivar, respectivament, els substantius desertificació i desertització, que tenen significacions parcialment diferents.

La desertificació és la transformació d’un territori en desert per causes humanes i la desertització és el procés natural de formació d’un desert.

 • Els incendis provocats, les males pràctiques agrícoles i l’excés de pastures són causes de desertificació.
  L’erosió del sòl i les roques, la sequera i les inundacions són causes de desertització.
 • Tampoc no és el mateix valorar que valoritzar, ni valoració que valorització. En la gestió ambiental, la valorització d’un residu és el procés pel qual un residu o un component del residu torna a ser útil, i valoritzar és dur a terme una valorització.

La majoria ha valorat positivament el projecte sobre la valorització energètica de residus.

 • Els adjectius nutritiu i nutricional fan referència a la nutrició; però només nutritiu vol dir ‘que nodreix’. Així doncs, parlem d’element nutritiu, suplement nutritiu, valor nutritiu, substàncies nutritives, però d’anèmia nutricional, carència nutricional, desequilibri nutricional, trastorn nutricional
 • En l’àmbit del llenguatge administratiu i jurídic parlem d’òrgans decisoris, de la part decisòria o resolutiva d’un document o d’una comissió amb capacitat decisòria.

Així com decisiu, -iva significa ‘que decideix o resol’, decisori, -òria significa ‘que té poder de decidir’, especialment ‘aplicat a un fet que tot sol determina la decisió d’un procés’.

 • No és el mateix una directiva que una directriu.

L’adjectiu directiu -iva significa ‘que dirigeix’: junta directiva, comitè directiu, preceptes directius…

La forma directiva usada com a substantiu es refereix a la norma bàsica que promulguen alguns organismes internacionals i que han de complir tots els seus membres.

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han dictat tres directives sobre la contractació pública, l’adjudicació de contractes de concessió i la contractació de sectors especials.

El substantiu directriu és la línia o norma de caràcter general que guia la conducta o l’actuació d’algú o d’algun grup:

Van actuar d’acord amb les directrius de la Regidoria de Sanitat.

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per a protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes galetes (cookies) al web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les quals no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de galetes durant trenta dies per a millorar l’experiència de navegació. (Recordeu que podeu eliminar les galetes del vostre navegador.)
 • De tercers per a mostrar-vos informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. En accedir a aquests llocs web, podreu decidir si accepteu o no les seves polítiques de privacitat i de galetes.

Més informació