Publicació de l'Informe de política lingüística 2016

La Direcció General de Política Lingüística ha fet públic l’Informe de política lingüística 2016, que ofereix un ampli panorama d'informació i dades sobre el coneixement i els usos del català i de les altres llengües a Catalunya, i sobre l’acció del Govern. 

L'Informe també desgrana la situació lingüística en diversos sectors socials i d’activitat i recull indicadors nous sobre usos en entorns comercials i grans marques de productes, i sobre la presència de la llengua en l’àmbit digital i de la comunicació. Enguany aprofundeix en la distribució territorial de la població immigrada i la manera com aquest factor incideix en el grau de coneixement de català. També presenta l’anàlisi de dades de les enquestes d’usos lingüístics dutes a terme entre el 2013 i el 2015 als set territoris de llengua catalana. 

La situació de la llengua mostra la importància de potenciar les quatre línies principals sobre les quals pivota la política lingüística a Catalunya: coneixement, cohesió, consum i cooperació. Cal continuar incidint especialment en la formació en català de les persones nascudes fora de Catalunya, eixamplar la capacitat d’ús del català entre la població per afavorir la igualtat d’oportunitats i el progrés personal, i fer créixer l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits. 

L’informe conté apartats específics que analitzen la situació de la llengua occitana i de la llengua de signes catalana. 

Font: Direcció General de Política Lingüística