normes UNE

La norma ISO 17025 de laboratoris d’assaig i calibratge, disponible en català

Gràcies al conveni entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el TERMCAT ha traduït la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.

Nova norma UNE gràcies al conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya

Gràcies al conveni entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l'ús del català en el món empresarial, s'ha publicat la UNE 54100-10:2013 Indústries gràfiques. Vocabulari.

Dues noves normes UNE-ISO relatives al compliment normatiu a l'empresa disponibles en català

En el marc de l'acord amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General

Actualitzada la «Terminologia de gestió de la qualitat»

S’ha publicat en línia la segona edició actualitzada de la Terminologia de gestió de la qualitat, que ha estat coordinada pel TERMCAT en el marc de Realiter, una xarxa de professionals i organismes que té com a objectiu fomentar l’activitat terminològica en llengües romàniques.

La Diputació de Barcelona dona suport a la normalització de la llengua catalana

Seguint el conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a fomentar l'ús del català en el món empresarial, el TERMCAT ha traduït al català la Norma UNE-ISO 23081-1:2018 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental.

La Diputació de Barcelona fa possible la versió en català de les normes ISO

En el marc del conveni entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de les normes tècniques UNE-ISO 15489-1:2016 Informació i documentació. Gestió documental. Part 1: Conceptes i principis i UNE 166008:2012 Gestió de l’R+D+I.

Dues noves normes UNE disponibles en català

En el marc de l'acord establert amb l'Associació Espanyola de Normalització-UNE i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial, el Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de dues noves normes tècniques.

Dues normes ISO de gestió de documents traduïdes al català

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de dues noves normes ISO en el marc de l’acord establert amb l'Associació Espanyola de Normalització UNE i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Nou diccionari de gestió ambiental en línia

El TERMCAT, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, ha publicat en línia el Diccionari de gestió ambiental, que inclou més de 1.600 termes en català, amb els equivalents en castellà, anglès i francès, i és una actualització de l'obra que va publicar el TERMCAT l'any 1997, la primera que recollia específicament la terminologia mediambiental bàsica en llengua catalana.