La consulta de la quinzena: «Què he d'escriure: 'la beneficiària assumirà' o 'la beneficiària ha d'assumir'?»

Si volem referir-nos a accions actuals amb valor permanent (lleis, normes, etc.), en català preferim el present, contràriament al castellà, que opta pel futur. 

L'ús del present és conseqüència del punt de vista que el català prefereix adoptar: el del lector o usuari, que té la perspectiva de present i d'actualitat. En castellà, el punt de vista és el del redactor de la norma, que té la perspectiva de futur respecte a l'aprovació d'aquesta norma.

En la frase El beneficiari assumirà les responsabilitats que se'n puguin derivar optem per utilitzar el present: 

El beneficiari assumeix les responsabilitats que se'n puguin derivar.

D'altra banda, malgrat que molt sovint es fa servir el futur amb valor imperatiu, aquest ús no és pròpiament funció d'aquest temps verbal, sinó que és més aconsellable fer servir la perífrasi haver de:

El beneficiari ha d'assumir les responsabilitats que se'n puguin derivar.

Sobre els usos del present i del futur, podeu consultar l'apartat 20.7.7 («Temps verbals») del Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona.