Dues noves normes UNE-ISO relatives al compliment normatiu a l'empresa disponibles en català

En el marc de l'acord amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l'ús del català en el món empresarial, s'han editat dues noves normes: la UNE-ISO 19600:2015 Sistemes de gestió del compliment normatiu (compliance). Directrius i la UNE 19601:2017 Sistemes de gestió del compliment normatiu (compliance) penal. Requisits amb guia d’ús.

Des de la reforma del Codi penal espanyol de 2015, les directrius de compliment normatiu s'han incorporat al discurs empresarial com a polítiques preventives orientades a evitar riscos legals. En aquest context, les normes UNE-ISO 19600 i UNE 19601 estableixen els requisits per a implantar i mantenir un sistema de gestió dels riscos penals en les organitzacions amb l'objectiu de prevenir-hi la comissió de delictes i fomentar-hi l'ètica corporativa. Concretament, l'estàndard internacional UNE-ISO 19600 és una guia per a dissenyar sistemes de prevenció i de control de riscos en àrees que no són estrictament penals (tributs, contractes, relacions laborals, medi ambient, etc.), mentre que l'UNE 19601 és l'adaptació al Codi penal espanyol de les bones pràctiques en matèria de compliment normatiu a escala internacional. Sovint aquests sistemes de gestió es complementen amb estàndards que també es refereixen, de manera més general, a la gestió del risc, com ara la Norma UNE-ISO 31000:2018 Gestió del risc. Directrius, que també està disponible en català.

En l'elaboració de la versió catalana d'aquestes dues normes s’ha disposat de l'assessorament d’especialistes de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF). S'hi recullen termes com ara compliment normatiuautoritat reguladoraconflicte d'interessosacció correctiva o no-conformitat.

Font: TERMCAT

1
Categories:
normes UNE