La consulta de la quinzena: «Quina és la diferència entre 'senyalar' i 'assenyalar'?»

Tots dos verbs deriven del substantiu senyal (recordeu que és un mot masculí), però tenen significats diferents:

  • Senyalar = 'posar un senyal'
  • Assenyalar = 'indicar', 'mostrar o designar algú o alguna cosa amb el dit o fent qualsevol altre senyal'

Així, doncs:

En lloc de La coordinadora ha senyalat el dimarts vinent com a data màxima de presentació dels treballs, hem de dir La coordinadora ha assenyalat el dimarts vinent com a data màxima de presentació dels treballs, o en lloc de Han assenyalat al calendari el dia de la reunió, hem de dir Han senyalat al calendari el dia de la reunió.

Tinguem en compte, però, que si volem indicar a una persona que empleni un camp o respongui una pregunta en una enquesta, formulari, etc., es pot fer servir tant senyalar com assenyalar:

  • Senyaleu l'opció que considereu millor. ('posar-hi un senyal')
  • Assenyaleu l'opció que considereu millor. ('indicar')