La consulta de la quinzena: «Com es diu 'abajo firmante' en català?»

En català, la forma equivalent de l'expressió castellana abajo firmante és el sotasignatla sotasignada (i no sotasignant). Aquest nom designa la persona que ha posat la seva signatura al peu d'un escrit. Per exemple:

La sotasignada demana que sigui admès el projecte que presenta.

Com a sinònims també es poden fer servir les formes infrascritinfrascrita sotaescritsotaescrita.