La consulta de la quinzena: «És correcte 'tal i com' en català?»

No, no és correcte. L'expressió tal y como del castellà (que també es pot escriure tal como) correspon en català a tal com, sense la conjunció i. Aquesta locució comparativa la fem servir per a dir que les coses són d'una deteminada manera.

Tal i com estableix aquesta llei, les bases de dades són d'ús exclusiu dels treballadors.
Tal com estableix aquesta llei, les bases de dades són d'ús exclusiu dels treballadors.

S'ha dictat la sentència tal i com es preveia.
S'ha dictat la sentència
tal com es preveia.

La funció de tal és reforçar el mot com i es pot elidir. Així doncs, podem dir Han escrit l'informe tal com els hem recomanat o Han escrit l'informe com els hem recomanat.