La consulta de la quinzena: «És correcta la frase 'La guia et desvetllarà tots els secrets d'aquest paratge'?»

Les guies no poden desvetllar els secrets; en tot cas els poden revelar, descobrir, mostrar, etc.

El verb desvetllar, usat transitivament (és a dir, amb complement directe), significa 'treure la son (a algú)'  i, usat reflexivament, significa 'perdre la son':

El cafè el desvetlla
Ni amb el cafè s'ha desvetllat

En sentit figurat significa 'suscitar' (en algú un sentiment o una emoció), 'estimular' (una facultat) o 'despertar':

Les imatges ens desvetllen compassió
Desvetllar la intel·ligència
Les decisions judicials han desvetllat la societat civil

Per tant, només és possible desvetllar éssers animats i, en sentit figurat, sentiments, emocions o facultats.

El verb revelar, en canvi, vol dir:

  • 'fer conèixer allò que es tenia amagat'; sinònim: 'desvelar'

            Encara no ha revelat el secret

  • 'mostrar', 'donar a conèixer', 'palesar'

            Les dades revelen una davallada de les escoles inclusives

Potser per influència de la doble significació del desvelar castellà a vegades es confonen els verbs desvetllar i revelar.