La consulta de la quinzena: «'Junta de Portaveus' o 'Junta de Portantveus'?»

La forma correcta és Junta de Portaveus.

El portaveu és la persona autoritzada per una organització, un grup social, una altra persona, etc., per a difondre informació en nom seu i respondre les preguntes que se li puguin plantejar, especialment les dels periodistes.

Exemple:

El portaveu de l'empresa ha de donar un missatge als mitjans de comunicació

No podem fer servir portantveu si ens referim a portaveu.

Només existeix el mot invariable portantveus, un arcaisme que és sinònim de lloctinent.